اکسسوری
نمایش 60 محصول از 67 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (سفید)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (زرشکی)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (ذغالی)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (ملانژ)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (زرد)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (سرمه ای)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  زیرپوش مردانه پولو استار (آبی)

  159,000 تومان
  159,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • پولو استار

  شلوارک ساحلی پولو استار

  299,000 تومان
  299,000 تومان
 • جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱H

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶I

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶H

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶G

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶F

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶E

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶C

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶B

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶A

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰I

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰H

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰G

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰F

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰E

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰C

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰B

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰A

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵I

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵H

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵G

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵F

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵E

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵C

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵B

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵A

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴G

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴F

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴E

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴C

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴B

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴A

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳D

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳C

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳B

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳A

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲I

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲H

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲G

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲F

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲E

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲C

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲B

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲A

  45,000 تومان
  45,000 تومان
اکسسوری

اکسسوری مردانه

اهمیت اکسسوری و نقش آن در استایل و شیک پوشی

همانطور که میدانید  یکی از وسایل پایه ثابتی  که در کمد شخصی هر فردی از خانم ها گرفته تا آقایان وجود دارد اکسسوری می باشد و امروزه به دلیل توجه به ظاهر و پیشروی با مد و بیشتر دیده شدن این وسیله ها  جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و تقاضا برای خرید این وسایل روز به روز بیشتر می شود. هر چند که این وسایل جزء لباس هایی اصلی به حساب نمی آیند اما یکی از مهمترین المان برای استایل هر فردی می باشد که این وسایل کامل کننده تیپ افراد هستند.

شاید بسیاری از افراد فکر کنند که اکسسوری فقط مختص به زیور آلات می باشد در حالی که جوراب،  کلاه، ساعت، کمربند، کراوات، شال گردن، دستکش، کیف دستی و عینک آفتابی نیز جزء اکسسوری به حساب می آیند و بسیار در استایل مناسب و کامل نقش مهمی دارند و امروزه به اندازه لباس های اصلی به این وسایل بها داده شده و بیشتر خانم ها برای خرید این وسایل هزینه و وقت زیادی را صرف می کنند. از مهمترین دلایلی که سبب شده بیش از پیش اکسسوری مورد توجه قرار بگیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • بسیار سرگرم کننده و جالب توجه هستند
 • ظاهری متفاوت را برای فرد رقم می زنند
 • استایل و پوشش فرد را آراسته تر و زیباتر نشان می دهد

و بسیاری از موارد زیر را ذکر کرد که اهمیت این وسایل با ارزش را نشان می دهند و افراد می توانند با هزینه بسیار کم  ظاهر خود را به راحتی تغییر دهد. جهت استفاده درست از اکسسوری یک سری قواعد وجود دارد که بهتر است در نظر گرفته شوند که عبارتند از :

 • به هیچ عنوان از سه یا چهار نوع اکسسوری بیشتر استفاده نکنید زیرا تاثیر خود را به صورت عکس نشان می دهد و ظاهری ناخوشایند را رقم می زند
 • اکسسوری رنگی را با لباس هایی که دارای رنگ خنثی هستند ست کنید
 • در صورتی که لباس دارای رنگ های شاد و مدل دار باشد بهتر است از اکسسوری ساده استفاده کنید و بالعکس

نقش جوراب در استایل شیک

یکی از اکسسوری های بسیار جذاب و دوستداشتنی برای خانم ها و آقایان بخصوص رده های سنی نوجوان جوراب میباشد که خوشبختانه امروزه تنوع این محصول  در رنگ، طرح و مدل بسیار بالا رفته است. اهمیت جوراب در حفظ سلامت پا بسیار حائز اهمیت می باشد. جوراب ها در استایل جوانان امروزه نقش پر رنگی را ایفا می کنند به گونه ای که یکی از اکسسوری مهم برای آقایان و خانم ها تبدیل شده است که برای داشتن تیپ مناسب و استایل شیک بهتر است نوع جوراب با لباس و یا کلاه، شال گردن و … ست شود.

جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ
جوراب پولو استار

معرفی فروشگاه معتبر پولو استار

یکی از فروشگاه های معتبر در زمینه فروش لباس و  بسیاری از اکسسوری های شیک و با کیفیت فروشگاه اینترنتی پولو استار است که با فروش این محصولات از جمله، جوراب، کلاه کتان نقش تکمیل کننده را در استایل هر فرد دارد و با توجه به عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب و از طرف دیگر انتخاب روش خرید اینترنتی به دلیل صرفه در وقت و هزینه مشتری باعث شده که افراد با اطمینان خاطر بیشتر به خرید لباس های مورد نظر  خود بپردازند.