جوراب
نمایش 58 محصول از 58 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۲۳

  93,000 تومان
  93,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۳۳

  69,000 تومان
  69,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۳۲

  73,000 تومان
  73,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۳۱

  68,000 تومان
  68,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۳۰

  75,000 تومان
  75,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۲۹

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۲۸

  79,000 تومان
  79,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۲۷

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۲۵

  88,000 تومان
  88,000 تومان
 • جوراب نخی پولو استار ۹۰۲۴

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱H

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶I

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶H

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶G

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶F

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶E

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶C

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶B

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه با ۲ خط حاشیه پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۶A

  87,000 تومان
  87,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰I

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰H

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰G

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰F

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰E

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۰C

  99,000 تومان
  99,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵I

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵H

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵G

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵F

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵E

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵C

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵B

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق بلند گلدوزی ۷ رنگ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۵A

  78,000 تومان
  78,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴G

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴F

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴E

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴C

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴B

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرح اسکاچ پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۴A

  83,000 تومان
  83,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳D

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳C

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳B

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب طرحدار ساق ۱۰ سانت پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۳A

  89,000 تومان
  89,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲I

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲H

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲G

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲F

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲E

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲C

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲B

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب کالج پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۲A

  45,000 تومان
  45,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱I

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱G

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱F

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱E

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱C

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱B

  85,000 تومان
  85,000 تومان
 • پولو استار

  جوراب ساق کوتاه تا روی قوزک پا پولو استار ۲۰۲۰۰۶۹۰۱۱A

  85,000 تومان
  85,000 تومان
جوراب

جوراب مردانه

خرید لباس مردانه به ویژه خرید اینترنتی آن می‌تواند کار دشواری باشد، اگر قواعد آن را به درستی ندانید. دانستن این نکات برای انتخاب مدل و خرید انواع لباس مردانه مهم است.
با دقت خرید کنید: اگر یک مدل لباس مردانه خیلی خوب روی تن شما می‌نشیند، چند رنگ از آن را بخرید و یا سراغ مدل‌های مشابه بروید. مدل‌های ساده و بدون طرح پیراهن یا تی شرت مردانه کاربردی‌تر هستند. تا مطمئن نشده‌اید که یک لباس را واقعا می‌خواهید تگ‌ها را جدا نکنید.
رنگ‌هایی که دوست دارید را انتخاب کنید: رنگ‌های طبیعی معمولا برای هر فردی مناسب است. اگر در ست کردن رنگ‌ها چیره‌دست نیستید، بهتر است چند رنگ خاص مثل آبی، طوسی، سفید، مشکی و سبز را انتخاب کنید و انتخاب‌هایتان را به همان رنگ‌ها محدود کنید.
راهنمای سایز برای خرید لباس مردانه

اندازه گیری شلوار: برای خرید شلوار مردانه، اندازه گیری دور کمر، دور باسن و قد پا از بخش
داخل شلوار ضروری است. می‌توانید از اندازه یکی از شلوارهایی که سایز شما است استفاده کنید، شلوار را روی یک سطح صاف پهن کنید و آن را اندازه بگیرید.
اندازه گیری پیراهن: برای خرید اینترنتی پیراهن مردانه، شما به اندازه دور کمر و دورسینه نیاز دارید. به این نکته توجه کنید که سایزبندی در یک پیراهن رسمی مردانه با یک پیراهن اسپرت می‌تواند متفاوت باشد.
اندازه‌گیری کت مردانه: برای خرید اینترنتی کت تک اسپرت یا رسمی مردانه، بهترین راه این است که مناسب‌ترین کت خود را روی یک سطح صاف پهن کنید و با دقت اندازه‌ها را به دست بیاورید. به این نکته توجه کنید که اندازه گیری برای فیت‌های مختلف کت تک یعنی اسلیم و معمولی متفاوت است.
خرید ست لباس مردانه بر اساس فصل

خرید اینترنتی لباس از یک فروشگاه آنلاین این امکان را به شما می‌دهد که لباس همه فصول را کنار هم و یکجا داشته باشید، هم در زمستان و هم در تابستان شما هم می‌توانید در یک فروشگاه اینترنتی سویشرت مردانه و کت و کاپشن را درکنار تی شرت و شلوارک مردانه داشته باشید.
در هر فصل شما می‌توانید جدیدترین کالکشن‌های فصلی 200 برند معتبر را در پولو استار پیدا کنید و به روز لباس بپوشید. ست لباس مردانه خودتان را بر اساس فصل و موقعیت انتخاب کنید و تا در هر فصل هم لباس رسمی مناسب داشته باشید هم یک دست لباس اسپرت برای دورهمی‌های دوستانه و موقعیت‌های غیر رسمی.
خرید لباس مردانه برای موقعیت‌های مختلف؛ از رسمی تا روزمره

شاید فکر کنید لباس خریدن با آن همه تنوع طرح و رنگ‌های مختلف فقط برای زنان می‌تواند لذت بخش باشد. اما لذت خرید لباس مردانه جایی است که شما می‌توانید یک ست لباس مردانه را هم در جلسه کاری بپوشید، هم در یک بعدازظهر دوستانه و هم در یک دورهی آخر هفته. برای داشتن یک ست لباس این چنینی، تنها کافی است لباس‌های کلاسیک و ساده را انتخاب کنید، اگرچه انتخاب لباس بر اساس جدیدترین و خاص‌ترین ترندها می‌تواند ویژگی‌های منحصر به فرد شخصیتی شما را بهتر نشان دهد.
رنگ‌های طوسی و سرمه‌ای برای کت و شلوار مردانه می‌توانند ایده‌آل و کاربردی باشند. چنین کت و شلواری را می‌توانید با کفش رسمی مردانه یا نیم بوت ست کنید و تیپ رسمی داشته باشید. یک کت تک اسپرت با رنگ‌های طوسی و سرمه‌ای را هم با شلوار جین مردانه ست کنید و با یک استایل روزمره آماده موقعیت‌های نیمه رسمی شوید.
شلوار کتان مردانه از لباس‌های مورد علاقه اکثر آقایان است، آن را می‌توانید با یک پیراهن چهارخانه بپوشید و یک استایل اسپرت به سبک انگلیسی داشته باشید.
دسته‌بندی‌ها: کت،جلیقه و ست رسمی مردانه – لباس راحتی مردانه – شلوار جین مردانه – ژاکت و پلیور مردانه – کت پاییزه و زمستانی مردانه – پیراهن مردانه – شلوارک مردانه – جوراب و ساق مردانه – لباس ورزشی مردانه – سویشرت و هودی مردانه – لباس شنا مردانه – تاپ مردانه – تی شرت و پولو شرت مردانه – شلوار و سرهمی مردانه – لباس زیر مردانه